Sotthi Hotu, Selamat malam, Kamis, 16 Agustus 2018  Keputusan Sangha