Sotthi Hotu, Selamat malam, Kamis, 19 September 2019  Keputusan Sangha