Sotthi Hotu, Selamat pagi, Rabu, 17 Juli 2019  Bhikkhu Cittānando, Mahāthera


Cittānando, Mahāthera
  Keterangan

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Tono Guṇanando
Tempat penahbisan : Vihāra Tanah Putih, Semarang
Tanggal penahbisan : 08 Desember 1993
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Khemasaraṇo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Bhikkhu Cittasanto, Thera

Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Cittānando
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 11 Juli 1996 pukul 17.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rājavarācārya
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Mahāciraphon

Baca Pula